Aktualności
Wycieczki dla szkół9 kwietnia 2022 r.

Serdecznie zapraszam uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8), gimnazjów oraz szkół średnich, a także słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku do zwiedzenia gmachu Sejmu RP oraz spotkania ze mną!

Otworzą się przed Wami sejmowe korytarze. Będziecie mogli obejrzeć salę posiedzeń, Salę Kolumnową. Dowiecie się różnych ciekawych rzeczy na temat historii gmachu Sejmu.

Po zwiedzaniu chętnie opowiem o pracy posła, o procesie legislacyjnym i codziennym życiu w Sejmie.

Pakiet praktycznych porad i odpowiedzi:

 1. Zwiedzanie Sejmu jest bezpłatne.
 2. Koszty wyjazdu leżą po stronie szkoły - Kancelaria Sejmu nie dofinansowuje wyjazdów, a parlamentarzyści także nie mają funduszy na ten cel.
 3. Grupy powinny liczyć maksymalnie 40 osób.
 4. Zgłaszać można się poprzez e-mail lub telefonicznie (proszę podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, nazwę placówki dydaktycznej, liczbę uczestników oraz proponowany termin). Po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzę możliwości organizacji wycieczki w danym terminie i niezwłocznie się z Wami skontaktuję.


Parlamentarna grupa polsko-australijska11 maja 2021 r.

11 maja odbyło się spotkanie parlamentarnej grupy polsko-australijskiej. Jako przewodnicząca Grupy miałam zaszczyt przyjąć ambasadora Australii w Polsce Lloyda Brodricka.

W trakcie rozmowy poruszono m.in. tematy bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej.

Obustronnie wyraziliśmy przekonanie, iż niezależnie od odległości geograficznej, Polskę i Australię łączą wspólne wartości demokratyczne oraz interesy strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym przywiązanie do porządku międzynarodowego opartego na prawie oraz silne więzi sojusznicze z USA.

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Australią zostały nawiązane 20 lutego 1972 r. Dlatego już w następnym roku będziemy mieli okazję obchodzić 50. rocznicę. To doskonała organizacja na wspólną organizację wydarzeń kulturalnych i gospodarczych.

Od momentu przystąpienia Polski do UE współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Australią nabrała zdecydowanego tempa. W wymianie handlowej, polski eksport rósł w zdecydowanie szybszym tempie niż import. Aktualnie trwają negocjacje umowy o wolnym handlu UE-Australia. W Polsce funkcjonuje już ok. 130 firm australijskich.

W Australii mieszka ok. 174 tyś. polskich obywateli (w tym ok. 110 tyś. to osoby, których rodzice urodzili się w Polsce.


Czy ciężarne mogą się szczepić?2 maja2021 r.

Lekarze od pewnego czasu alarmują, że kobiety w ciąży mogą przechodzić COVID-19 o wiele ciężej niż ich rówieśniczki niebędące w ciąży. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zwiększa również ryzyko przedwczesnego porodu. W związku z tym, coraz większa grupa ekspertów apeluje, by również kobiety w ciąży zostały włączone do programów masowych szczepień. Rekomendacje w tej sprawie opublikowało także Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Eksperci mówią, że nie stwierdza się obecnie, zwiększonego ryzyka stosowania szczepień przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży w stosunku do pozostałej populacji osób w wieku prokreacyjnym, jak również nie ma danych o szkodliwym działaniu szczepionki na rozwój płodu od momentu zapłodnienia. PTGiP stoi na stanowisku, aby lekarze położnicy przedstawiali kobietom ciężarnym wszelkie merytoryczne informacje nt. szczepień przeciw COVID-19, z uwzględnieniem dwóch rodzajów szczepionek tj. opartej na technologii mRNA (Pfizer, Moderna) oraz na technologii tzw. wektorowej (AstraZeneca, Johnson&Johnson).

Dotychczasowe obserwacje, pozwalające na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków, dokonywane są na grupie ciężarnych zaszczepionych głównie w USA, gdzie dominują szczepionki mRNA. Dlatego też ze względu na istnienie zdecydowanie większej liczby obserwacji i ocen bezpieczeństwa szczepień kobiet ciężarnych szczepionkami mRNA, to one są preferowane do zastosowania w pierwszej kolejności w walce z pandemią COVID19 u kobiet ciężarnych.

Po przeczytaniu stanowiska Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego postanowiłam się zaszczepić szczepionką Moderna.

Link: TVN24


Nasz sukces z egzaminam22 kwietnia 2021 r.

Presja ma sens!

Ministerstwo Edukacji i Nauki wysłuchało apelu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej i środowisk społecznych i zostawia egzamin ósmoklasisty i maturalny w przyszłym roku z wymaganiami takimi jak w 2021 r. Pragnę podziękować organizacjom pozarządowym i parlamentarzystom opozycyjnym za pełną mobilizację w obronie praw uczniów. Tę bitwę wygraliśmy!


Złożenie projektu ustawy13 kwietnia 2021 r.

Składamy projekt mający na celu odroczenie wprowadzenia rozszerzonego zakresu przedmiotowego egzaminu ósmoklasisty. Skupmy się na wprowadzeniu rozwiązań wspomagających uczniów w tych nietypowych czasach, a nie podnoszeniu poprzeczki.

Link Gazeta Prawna


Kontrola poselska w MEN12 kwietnia 2021 r.

Wraz z Krystyna Szumilas odbyłyśmy zdalną kontrolę w MEN dot. raportu na temat systemu dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego. Dopatrzyliśmy się próby wywierania presji na wydawnictwach, co będzie przedmiotem naszego zainteresowania i podjmowania kolejnych interwencji. Minister Czarnek spotkał się z wydawcami, przekazał im opinie wykonane poza systemem, co rodzi podejrzenia o próbę wywarcia, poza przepisami prawa, nacisku na wydawców i wpływu na potężny segment rynku finansowanego częściowo z budżetu państwa, częściowo z kieszeni rodziców.

 1. Zespół został powołany bez podstawy prawnej, poza systemem dopuszczania podręczników do użytku szkolnego.
 2. Przed dokonaniem naboru do zespołu Minister nie określił wymagań, jakie muszą spełnić osoby chcące pracować w zespole, nie ogłosił publicznego naboru, nie powołał komisji oceniającej kandydatów. Wybór został dokonany i zatwierdzony jednoosobowo przez Ministra Edukacji.
 3. obór członków zespołu nie gwarantował prawidłowej realizacji zadania, tj. przygotowania raportu na temat funkcjonowania systemu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Dokonanie rzetelnej oceny systemu wymagałoby dokonania analizy działających obecnie przepisów prawa, w tym zasad zatwierdzania podręczników, sposobu wpisywania na listę ekspertów, wyboru ekspertów do oceny konkretnego podręcznika, itp. W zespole powinni więc znaleźć się specjaliści z różnych dziedzin: prawnicy, nauczyciele praktycy, przedstawiciele świata nauki, itd.
 4. Minister niezgodnie z określonym przez siebie zakresem działania zespołu zlecił członkom zespołu wykonanie oceny konkretnych podręczników, łamiąc przepisy prawa oświatowego oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia, określające zasady oceny i sposób dopuszczania podręczników do użytku szkolnego.
 5. Dokument „Raport na temat funkcjonowania systemu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego wraz z wnioskami dotyczącymi potrzeby udoskonalenia tego systemu” opublikowany na stronie https://www.gov.pl/attachment/d499f76b-4d93-4776-b876-1ebe1069b63e ) nie powinien zostać przyjęty i sfinansowany przez MEiN w ramach tego zadania, ponieważ nie jest raportem na temat funkcjonowania sytemu, a jedynie raportem oceniającym konkretne podręczniki i próbą wpływu na przyszłe opnie niezależnych rzeczoznawców oceniających podręczniki, wybranych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W komunikacie na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zakonczenie-prac-zespolu-ekspertow-do-spraw-podrecznikow mówiącym, iż „Zakończyły się prace Zespołu ekspertów do spraw podręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie dla klasy I i II szkoły ponadpodstawowej liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Efektem tych prac jest raport ze szczegółowymi opiniami na temat podręczników” ministerstwo przyznaje, że powyższy raport nie odnosi się do treści zlecenia (oceny systemu), a do oceny konkretnych podręczników, co jest sprzeczne z procedurą oceny i zatwierdzania podręczników opisaną w przepisach prawa oświatowego.
 7. Ponadto, gdyby nawet błędnie założyć, że Minister może zlecić ocenę podręczników poza systemem, to:

 8. Skład zespołu nie gwarantował wszechstronnej oceny podręczników zgodnej z zasadą zapisaną w preambule prawa oświatowego, która mówi: „...Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” oraz nie gwarantował realizacji podstawowego prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami”:
  1. W skład zespołu Minister powołał 14 osób, w tym 2 pełniły funkcję koordynatorów podzespołów, pozostałe osoby zajmowały się oceną podręczników do historii (5 osób), wiedzy o społeczeństwie (4 osoby), do historii i wiedzy o społeczeństwie (1 osoba) oraz do języka polskiego (2 osoby).
  2. 6 członków zespołu nie posiadało uprawnień do wydawania opinii niezbędnych do dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego (ich nazwiska nie figurują na liście rzeczoznawców do spraw podręczników, prowadzonej przez Ministra).
  3. Z 8 członków zespołu wpisanych na listę rzeczoznawców aż 7 zostało wpisanych na nią w terminie od 27.11.2020 r. do 14.01.2021 r., tylko 1 osoba jest rzeczoznawcą od 2009 r.
  4. Wątpliwości budzi sposób doboru członków zespołu ze względu na ograniczony obszar terytorialny oraz charakter wnioskujących o wpisanie instytucji. Wszyscy członkowie zespołu, którzy zostali wpisani na listę rzeczoznawców w ostatnim czasie posiadają rekomendację instytucji mających swoją siedzibę w Lublinie. Trzy osoby posiadają rekomendacje Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, dwie - Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”, jedna - Uniwersytetu im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie i jedna - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
  5. W skład zespołu nie weszli specjaliści z innych dziedzin, np. prawnicy, nauczyciele praktycy, itp., co przy ocenie funkcjonowania systemu dopuszczania podręczników do użytkownika szkolnego jest niezbędne.
 9. Minister niezgodnie z określonym przez siebie zakresem działania zespołu dokonał podziału zespołu na 3 podzespoły: podręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, co nie odpowiada zdefiniowanemu w powołaniu zespołu zadaniu.

Link: Gazeta.pl


Apel o odroczenie utrudniania egzaminów29 marca 2021 r.

Zwracamy się do Pana Premiera z apelem o podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do odroczenia wprowadzenia nowej, czwartej części egzaminu dla uczniów kończących szkołę podstawową.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wiosną 2022 roku uczniowie szkół podstawowych mają zdawać dodatkowy egzamin z wybranego z przedmiotu. Poza językiem polskim, matematyką i językiem obcym, ósmoklasiści będą musieli przystąpić do dodatkowego testu z przedmiotu wybranego spośród pięciu: chemii, fizyki, biologii, historii lub geografii.

Od marca 2020 roku polscy uczniowie z krótką przerwą są zmuszeni do odbywania obowiązku szkolnego w formie zdalnego nauczania. Brak kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, ciągłe kwarantanny, stres wywołany niepewnością, niestandardowy format lekcji i wiele innych czynników w sposób znaczący odbija się na nauce i rozwoju dzieci. Wielu uczniów ma ogromne zaległości w realizacji podstawy programowej, które najprawdopodobniej przełożą się na wyniki egzaminu oraz będą miały duży wpływ na ich przyszłe kształcenie.

W imieniu uczniów, rodziców, organizacji pozarządowych i wielu parlamentarzystów, którym na sercu leży dobro uczniów, apelujemy o zrozumienie, że obecna sytuacja mocno odbiła się nie tylko na niskim poziomie przyswojenia wiedzy, ale przede wszystkim na problemach z zachowaniem higieny psychicznej uczniów. Przygotowanie się do trzech egzaminów – z języka polskiego, matematyki i języka obcego – jest i tak ogromnym stresem. Zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o wprowadzenie rozwiązań skupiających się na wspomaganiu uczniów i uczennic w zdobywaniu wiedzy w tych jakże nietypowych czasach, zamiast forsowania kolejnej części egzaminu.


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ws. egzaminów25 marca 2021 r.

Moje wystąpienie na dzisiejszej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Między innymi o tym dlaczego nie powinno rozszerzać się egzaminu ósmoklasisty.

Archiwum aktualności:

Aktualności   str. 2   str. 3   str. 4   str. 5

Jestem na Facebooku
Dyżury poselskie

W celu umówienia na spotkanie proszę o wcześniejszy Kontakt z Biurem i krótkie przedstawienie sprawy.
kontakt@kingagajewska.pl
www.kingagajewska.pl
Biuro Poselskie w Błoniu
ul. Kościuszki 2
05-870 Błonie
Biuro Poselskie w Milanówku
ul. Grudowska 6
05-822 Milanówek
Biuro Poselskie w Ząbkach
ul. Piłsudskiego 2
05-091 Ząbki